Вы здесь

Програма Конференції

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

Регламент роботи:
25 травня – 1й День конференції
Реєстрація делегатів: 08:30-09:30
Початок конференції: 09:30
Майстер - клас в Клініці «ОБЕРІГ»: 14:00 (вул. Зоологічна, 3)

26 травня – 2й День конференції
Реєстрація делегатів: 09:30-10:00
Початок конференції: 10:00
Закінчення : 14:30

ОРГКОМІТЕТ:
Голова:
Амосова Катерина Миколаївна
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України професор, д.мед.н.
Співголови:
Гінзбург Валентина Григорівна
Заступник директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради. Начальник управління з організації медичної допомоги
Бенюк Василь Олексійович Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Макаренко Михайло Васильович Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров΄я КМДА з акушерства та гінекології
Голубнича Ольга Професор, керівник відділу молекулярної діагностики, Радіологічної клініки, Медичного факультету Університету Фрідріха Вільгельма (Німеччина м. Бонн)
Семенів Ігор Петрович Д.мед.н., Заслужений лікар України, головний лікар КЛ «Феофанія»
Парій Валентин Дмитрович Д.мед.н., професор, Заслужений лікар України Завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я  інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Гладчук Ігор Зіновійович Професор, д.мед.н. Завідувач кафедри aкушерства та гінекології Одеського медичного університету
Ромащенко Оксана Василівна Професор, д.мед.н. Головний науковий співробітник відділу сексопатології та андрології ДУ "Інститут урології НАМН України", віце-президент Української Асоціації Сексологів і Андрологів
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ
Гандурська Оксана Петрівна К.мед.н., Заслужений лікар України, Заступник головного лікаря КЛ «Феофанія»
Гончаренко Вадим Миколайович К.мед.н., доцент, керівник Центру жіночого здоров’я КЛ «Феофанія»
Добровольська Лілія Вікторівна Директор ТОВ «МЕДІАМЕД»
Говсеев Дмитро Олександрович К.мед.н., доцент, кафедра акушерства і гінекології інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Петренко Тетяна Геннадіївна К.мед.н., заступник головного лікаря з медичної частини КМПБ №3
Новосад Анна Вікторівна К.мед.н., асистент, кафедра акушерства і гінекології інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ
І день
9:30-10:00
Привітання учасників конференції від імені організаторів та партнерів
Головуючі: професор Бенюк В.О., професор Макаренко М.В.
10:00-10:20
Голубнича Ольга професор, керівник відділу молекулярної діагностики, Радіологічної клініки, Медичного факультету Університету Фрідріха Вільгельма (Німеччина м. Бонн). Генеральний секретар Європейської Асоціації Предиктивної, Профілактичної та Персоніфікованої Медицини (EPMA)
IННОВАЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЕВРОПЕЙСЬКІ  ІНІЦІАТИВИ ЕРМА З ПРОГНОСТИЧНОЇ, ПРОФІЛАКТИЧНОЇ Й ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ’Я
Golubnitschaja Olga, professor, Head of Mol. Diagnostics, Radiological Clinic, Medical Faculty, Friedrich-Wilhelms-University of Bonn, Germany. Secretary-General of the “European Association of Predictive, Preventive & Personalised Medicine” (EPMA) 
EPMA’S INNOVATIVE CONCEPTS AND EUROPEAN INITIATIVE FOR WOMEN'S HEALTH BY PREDICTIVE, PREVENTIVE AND PERSONALIZED MEDICINE
10:20-10:40
Макаренко М.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології  інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця
Сидорик Л.Л., Корнелюк О.І., Гром М.Ю., Говсєєв Д.О., Берестовий В.О., Сокол І.В., Ворона Р.М.
ГАРМОНІЯ ІМУННОГО БАЛАНСУ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ ТІЛА МАТКИ, ЯК ПРЕДИКТОР ГЕНІТАЛЬНОГО ПРОЛАПСУ
Makarenko M., professor MD, Head of Department of Obstetrrics and gynecology Postgraduate Institute NMU O.O. Bogomolets,
Sidorik L., Korneliuk O., Grom M., Hovseev D., Berestovii V., Sokol I., Vorona R.
HARMONY OF IMMUNE BALANCE IN BENIGN TUMORS OF THE UTERINE AS PREDICTOR OF GENITAL PROLAPSE
10:40-11:00
Бенюк В.О., професор,  д.мед.н., завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця
Диндар О.А., доцент, кафедра акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця
МИСТЕЦТВО ВЕДЕННЯ ПОЛОГІВ – ФАКТОР ПРОФІЛАКТИКИ ПРОЛАПСУ ГЕНІТАЛІЙ
Benyuk V., professor MD, Head of Department of Obstetrrics and gynecology #3 NMU O.O. Bogomolets
Dyndar O., Associate Professor Department of Obstetrrics and gynecology #3 NMU O.O. Bogomolets
ART OF LABOR – FACTORS OF PREVENTION OF GENITAL PROLAPSE
11:00-11:20
Бубнов Р.В., к.мед.н. Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Національний представник Європейської Асоціації Предиктивної, Профілактичної та Персоніфікованої Медицини (EPMA) в Україні
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ДИСФУНКЦІЇ ТАЗОВОГО ДНА
Bubnov R., PhD MD, CH “Feofaniya”,  National representative of the “European Association of Predictive, Preventive & Personalised Medicine” (EPMA) in Ukraine
DIAGNOSTIC ULTRASOUND FOR PELVIC FLOOR DYSFUNCTION
11:20-11:40
Бенюк В.О., професор, д.мед.н., завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця
Ганущак  А.В., лікар акушер-гінеколог - медичний центр "Мед Сіті", Київ
Гончаренко В.М., к.мед.н., доцент, керівник Центру жіночого здоров'я КЛ «Феофанія»
ТЕХНОЛОГІЯ ЛАЗЕРНОГО ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ  MONA LISA TOUCH ПРИ ВАГІНАЛЬНІЙ АТРОФІЇ, ГЕНІТАЛЬНОМУ ПРОЛАПСІ  ТА НЕТРИМАННІ СЕЧІ   В КОМБІНАЦІЇ З ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЄЮ 
Benyuk V., professor MD, Head of Department of Obstetrrics and gynecology #3 NMU O.O. Bogomolets
Ganushchak A., Obstetrician-gynecologist Center “Med City”, Kyiv.
Goncharenko V., MD, PhD, associate professor, Head of the Center of Woman’s Health CH “Feofaniya”
TECHNOLOGY OF LASER VULVOVAGINAL REMODELING (MONA LISA TOUCH) IN COMBINATION OF ELECTRIC STIMULATION IN CASE OF VAGINAL ATROPHY, GENITAL PROLAPSED AND URINARY INCONTINENCE
11:40-12:00
Возняк  О.М., керівник Центру Загальної нейрохірургії та нейросудинної патології, доцент кафедри нейрохірургії НМАПО імені П.Л. Шупика
ГІПЕРПРОЛАКТІНЕМІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЖІНКИ
Vozniak O., Head of department of Neurosurgery and neurovascular phatology, assistant professor of neurosurgery Shupyk National Medical Academy 
HYPERPROLACTINEMIA AND PATHOLOGY OF WOMEN’S REPRODUCTIVE HEALTH
12:00-12:20
Бонахевич Р.М., д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології ДЗ ДМА  
РЕЦИДИВУЮЧИЙ ГЕНІТАЛЬНИЙ ПРОЛАПС. АНАЛІЗ ПРИЧИН РОЗВИТКУ ТА ВИБІР ТАКТИКИ
Bonahevych R., professor MD, Department of Obstetrics and gynecology  of  Dnipropetrovsk Medical Academy
RECURRENT GENITAL PROLAPSE. ANALYSIS OF CAUSES AND TREATMENT STRATEGY SELECTION
12:20-12:40
Іваник М.С., хірург – к.м.н. Головний проктолог мережі медичних центрів «Гармонія здоров’я»
ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПРЯМОЇ КИШКИ У ЖІНОК: ПІДХОДИ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПРОГНОЗ
Ivanik M., PhD, surgeon, chief proctologist “Harmoiya Zdorovya”
AESTHETIC ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DISTAL RECTUM IN WOMEN: APPROACHES, REHABILITATION, PROGNOSIS
12:40-13:00
Гандурська   О.П., к.мед.н., Заслужений лікар України, Заступник головного лікаря КЛ «Феофанія»
МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В СУЧАСНІЙ БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ЛІКАРНІ
Gandurska O., PhD, Honored Doctor of Ukraine, deputy chief doctor of CH “Feofaniya”
METHODS OF IMPLEMENTATION AND QUALITY MANAGEMENT OF MEDICAL CARE IN MODERN MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL
13.00-13.20
Строкань А.М., к.мед.н., заступник головного лікаря з лікувальної роботи КЛ «Феофанія»,
Котуза А.С., д.мед.н., професор, Керівник відділу науки та якості медичних послуг КЛ «Феофанія»
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТА В ПРАКТИЦІ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ
Strokan A., PhD, deputy head of CH “Feofaniya”, 
Kotuza A., MD, Professor, Head of the center of science, innovation and health monitoring CH “Feofaniya”
METHODOLOGICAL BASIS FOR PATIENT SAFETY IN THE PRACTICE OF GYNECOLOGIC HOSPITAL
13:20-14:00 Перерва на каву/Coffee break

З 14:00

Майстер - клас в Клініці «ОБЕРІГ» пройде за адресою: вул. Зоологічна, 3

Майстер - клас Клініка «ОБЕРІГ»
Головуючі: к.мед.н. Говсєєв Д.О., к.мед.н. Новосад А.В.
Live-хирургiя. Корекція генітального пролапсу при стресовому нетриманні сечі у жінок репродуктивного віку.
(Хiрурги: к.м.н. Лещук В.Д., к.м.н. Тян О.В.)
Клініка «ОБЕРІГ»
Лекція-дискусія - Слинговi операції: свідчення , протипоказання, ускладнення (Лектор - к.м.н. Лещук В.Д.)
Гістологічний і нитковий лiфтинг: відстрочений ефект. Нюанси введення філерів при стресовому нетриманні сечі. (Лектор - к.м.н. Тян О.В.
Master-сlass "Oberig" hospital
Chair PhD Hovseev D., PhD Novosad A.
Live-surgery. THE CORRECTION OF GENITAL PROLAPSE WITH STRESS URINARY INCONTINENCE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.
(PhD Leschuk V., PhD Tyan O.)
Clinic "Oberig"
LECTURE-DISCUSSION SLING SURGERY: EVIDENCE, CONTRAINDICATIONS, COMPLICATIONS (Lecturer PhD Leschuk V.)
HISTOLOGICAL AND STRING LIFTING: DELAYED EFFECT. FEATURES OF FELLERS USAGE IN STRESS URINARY INCONTINENCE. (Lecturer PhD Tyan O.)
IІ день
ЕНДОМЕТРІОЗ.  ПРОБЛЕМА XXI СТОРІЧЧЯ. \
ENDOMETRIOSIS. PROBLEM OF THE XXI CENTURY.
Головуючі: професор Гладчук І.З., к.мед.н. Петренко Т.Г.
10:00-10:15
Гладчук І.З., професор, д.мед.н. Завідувач кафедри акушерства та гінекології Одеського медичного університету
ЕНДОМЕТРІОЗ. ПРОБЛЕМА XXI СТОРІЧЧЯ
Gladchuk I., professor MD, Head of Department of Obstetrics and gynecology Odesa National Medical University
ENDOMETRIOSIS. PROBLEM OF THE XXI CENTURY
10:15-10:30
Козаренко Т.М., професор, д.мед.н. Кафедра променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика
МОЖЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ ПРОМЕНЕВИХ  МЕТОДІВ ПІД ЧАС ДІАГНОСТИКИ  ЕНДОМЕТРІОЗУ
Kozarenko T., professor MD, Department of radiology Shupyk National Medical Academy 
THE POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF RADIOLOGICAL METHODS IN THE DIAGNOSIS OF ENDOMETRIOSIS
10:30-10:45
Чайка К.В., професор, д.мед.н. Кафедра акушерства та гінекології НМАПО імені П.Л. Шупика
ЕНДОМЕТРІОЗ ТА НЕПЛІДНІСТЬ. ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ
Chauka K., professor MD, Department of Obstetrics and gynecology Shupyk National Medical Academy
ENDOMETRIOSIS AND INFERTILITY. SURGICAL ASPECTS OF TREATMENT
10:45-11:00
Нугіца І., к.мед.н. пологовий будинок №5 м. Одеса
БЕЗПЕЧНА  ХІРУРГІЯ  ЕНДОМЕТРІОЗУ
Nuhitsa I., PhD Maternity Hospital #5 Odesa 
SAFE SURGERY ENDOMETRIOSIS
11:00-11:15
Верніковський І., к.мед.н. Пологовий будинок №1 м. Львів
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Vernikovskyi I., PhD Maternity Hospital #1 Lviv
SURGICAL TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS. OWN EXPERIENCE 
11:15-11:30
Калашніков О.О., к.мед.н. Інститут хірургії і трансплантології імені Шалімова. Центр хірургічних інновацій (навчальний центр CSI) викладач курсу з оперативної лапароскопії
CSI. МОЖЛИВОСТІ ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ
Kalashnikov O., PhD, Surgery and Transplantology institute by Shalimov
CSI. POSSIBILITIES OF PERMANENT DOCTOR’S SKILLS IMPROVEMENT
11:30-11:45
Кожаков В.А., к.мед.н. Кафедра акушерства та гінекології Одеського медичного університету
УСКЛАДНЕННЯ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ
Kozhakov V., PhD, Department of Obstetrics and gynecology Odesa National Medical University
ENDOMETRIOSIS SURGICAL TREATMENT COMPLICATIONS
11:45-12:45 Перерва на каву/Coffee break
ОЦІНКА СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК У РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ
Головуючі: професор Ромащенко О.В., Горбунова О.В., Мельников С.М. \
WOMEN’S REPRODUCTIVE HEALTH ASSESSMENT IN DIFFERENT AGE PERIODS
Romashchenko O., Gorbunova O., Melnikov S.
12:45-13:00
Ромащенко О.В., професор, д.мед.н
ОЦІНКА СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Romashchenko O., MD, professor
WOMEN’S REPRODUCTIVE HEALTH ASSESSMENT IN DIFFERENT AGE PERIODS
13:00-13:15
Мельников С.М., професор, д.мед.н.
ПРЕДИКТОРИ ФОРМУВАННЯ РОЗЛАДІВ СЕКСУАЛЬНОГО БАЖАННЯ У ЖІНОК
Melnikov S., MD, professor
PREDICTORS OF DISORDERS OF SEXUAL DESIRE DISORDERS IN WOMEN
13:15-13:30
Горбунова О.В., професор, д.мед.н.
ГАРМОНІЗАЦІЯ СЕКСУАЛЬНИХ СТОСУНКІВ ЗАДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕПРОДУКТИВНИХ ПЕРСПЕКТИВ
Gorbunova O., MD, professor
HARMONIZATION OF SEXUAL RELATIONS FOR REALIZATION OF REPRODUCTIVE PERSPECTIVES
13:30-13:45
Білоголовська В.В., Григоренко В.М., Косюхно М.О.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
Biloholovska V., Grigorenko V., Kosyuhno M.
IDENTIFICATION OF PROSTATE GLAND IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
13:45-14:00
Мироненко Н.О., к.мед.н., Джураєва Л.С.
ДИСТРОФІЧНІ УРАЖЕННЯ ВУЛЬВИ В ПРЕПУБЕРТАТНОМУ ВІЦІ, ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ СЕКСУАЛЬНИХ ДИСФУНКЦІЙ В ПРЕМЕНОПАУЗІ.
Mironenko N., PhD, Dzhuraeva L.
DYSTROPHIC LESSIONS OF VULVA IN PREPUBERTAL AGE, AS RISK FACTORS OF SEXUAL DYSFUNCTION IN PREMENOPAUSAL
14:00-14:15
Ященко Л.Б., к.мед.н.
ОЦІНКА СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ПАРИ В СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
YASHCHENKO L., PhD
SEXUAL HEALTH ASSESMENT IN COUPLE IN FAMILY PLANNING SYSTEM
14:15-14:30
Ромащенко О.В., Бабіч О.В., Яковенко Л.Ф., Лебідь Л.О., Ходжава М.М.
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ВУЛЬВОДИНІЇ, ВЕСТИБУЛОДИНІЇ, ДИСПАРЕУНІЇ ТА ВАГІНІЗМУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
Romashchenko O., Babich A., Yakovenko L., Lebid’ L., Hodzhava M.
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF VULVODYNIA, VESTUBULODYNIA, DYSPAREUNIA AND VAGINISMUS IN FERTILE AGE WOMEN

 

 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №3
03148, вул. В. Кучера 7, Київ, Україна
Tel: +38 044 405-60-33