Вы здесь

ПРОГРАМА

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

Трансфер від ст.метро Теремки, вихід в сторону ВДНГ автобусами «Богдан» (жовтий, номер 2322 та зелений, номер 2444) за розкладом: 

8:15 8:30 9:00 9:15
Трансфер від місця проведення 
18:00 18:30
напис на маршрутках:
КЛ ФЕОФАНІЯ
Жіноче здоров`я XXI століття

ПІД ЧАС КОНФЕРЕНЦІЇ ДОКТОР ГЕРАЛЬД ГІТЧ ПРОВЕДЕ КЛАСИЧНУ ПЛАСТИКУ ПІХВИ - ОПЕРАЦІЯ БУДЕ ТРАНСЛЮВАТИСЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ В ОНЛАЙН РЕЖИМІ.

Програма заходу передбачає опрацювання питань за такими напрямами:
 
1. Відновлення жіночої сексуальності, інтимна пластика (відновлення краси, молодості зовнішніх жіночих СО, конфігурація вагіни) -  важливо для вікових жінок і молодих після пологів
2. Генітальний пролапс і інконтиненція
3. Сексуальність жінки в різні вікові періоди
3. Варикозна хвороба в акушерстві і гінекології
5. Пластика молочної залози
6. Косметична хірургія
 
08:30 – 09:30 Реєстрація учасників. Welcome кава
Registration of participants. Welcome coffee
09:30 - 10:00 Привітання учасників конференції від імені організаторів та партнерів
Welcoming the participants on behalf of the organizers and partners
10:00 – 10:20
Бенюк В.О., професор, д.мед.н., завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця
МИСТЕЦТВО ВЕДЕННЯ ПОЛОГІВ - ФАКТОР ПРОФІЛАКТИКИ ПРОЛАПСУ ГЕНІТАЛІЙ
Benyuk V., professor, MD, Head of Department of Obstetrics and Gynecology №3 NMU O.O. Bogomolets
ART OF LABOR – FACTORS FOR PREVENTION OF GENITAL PROLAPSE
10:20 - 10:40
Геральд Гiтч, професор, д.мед.н., головний лікар гінекологічної клініки Університетської клініки м Фрайбург, Німеччина
ГЕНІТАЛЬНИЙ ПРОЛАПС ТА ІНКОНТИНЕНЦІЯ
Gerald Gitsch, professor, MD, chief doctor of the Gynecological clinic of Freiburg University. Germany
GENITAL PROLAPSE AND INCONTINIENCE
10:40 - 11:00
Горпiнченко І.І., професор, д.мед.н., керівник клініки сексології та андрології ДУ «Інститут урології АМН України», Ромащенко О.В., д.мед.н., професор
СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЖІНКИ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ
Gorpinchenko I., professor, MD, Head of Sexology and Andrology Clinic, SI "Urology Institute of Medical Sciences of Ukraine", Romashchenko O., professor, MD
WOMEN’S SEXUALTY IN DIFFERENT AGE PERIODS
11:00 – 11:20 Онлайн – трансляція
Online - Stream
11:20 – 11:40
Макаренко М.В., д.мед.н., професор,  завідувач кафедри акушерства і гінекології НМУ імені О.О. Богомольця, Тян О.В., Говсеев Д.О., Мартинова Л.І., Сиса О.Н., Громова А.Л., Дабіжа Л.П.
НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ НИТКОВОГО МАЛОІНВАЗИВНОГО ЛІФТИНГУ ПРОМЕЖИНИ
Makarenko M., professor, MD, Head of Department of Obstetrics and Gynecology NMU O.O. Bogomolets,  Tyan O.,  Hovseev D., Martynova L., Sysa O., Hromova A., Dabizha L.
A NEW APPROACH TO USE MINIMALLY INVASIVE SPINNING LIFTING OF PERINEUM
11:40 - 12:00
Марта Парма, професор, фахівець в області акушерства та гінекології, клініка Сан-Рафаеле, Мілан, Італія
ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ПРОЦЕДУРА MONALISATOUCH) ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНОЇ АТРОФІЇ
Marta Parma, professor, a specialist in obstetrics and gynecology clinic in San Rafael, Milan, Italy 
EVALUATION OF THE SAFETY AND EFFICACY OF LASER TECHNOLOGY (PROCEDURE MONALISATOUCH) FOR THE TREATMENT OF VULVOVAGINAL ATROPHY
12:00 - 12:20
Усевич І.А., доцент, Довгальов Р.В. асистент кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця
РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ВАГІНАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ
Usevych I., Dovhalov R., Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology №3 NMU O.O. Bogomolets
RESERVES OF REDUCING ANTIBIOTIC LOAD IN VAGINAL OPERATIONS
12:20 - 12:40 Онлайн – трансляція
Online - Stream
12:40 - 13:40 Ланч
LUNCH
13:40 - 14:00
Ганущак А. В., лікар акушер-гінеколог - медичний центр "Мед Сіті", Київ
ЛАЗЕРНА (МЕТОД MONALISATOUCH) КОРЕКЦІЯ ЗМІН В АНОГЕНІТАЛЬНИЙ ОБЛАСТІ: СВІДЧЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ, ДЕМОНСТРАЦІЯ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ: КОРЕКЦІЯ РУБЦІВ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ, ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ, ДИСТРОФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СЛИЗОВОЇ, КРАУРОЗУ
Ganushchak A., Obstetrician-gynecologist Center "Med City", Kyiv
LASER METHOD (MONALISATOUCH) CORRECTION CHANGES OF ANOGENITAL REGION: EVIDENCE, RESULTS, DEMONSTRATION OF CLINICAL CASES, THE CORRECTION OF SCARS AFTER CHILDBIRTH, SURGERY, DEGENERATIVE PROCESS OF MUCUS, KRAUROSIS
14:00 - 14:20
Пасєчніков С.П., професор, д.мед.н., завідувач кафедри урології НМУ імені О.О. Богомольця
УРОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
Pasyechnikov S., professor, MD, Head of Urology Department, NMU O.O. Bogomolets
UROLOGICAL PROBLEMS IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
14:20 - 14:40 Онлайн – трансляція
Online - Stream
14:40 – 15:00
Криворук М.І., Ткаченко Ф.Г., Криворук О.М. Центр діагностичної та інтервенційної ендоскопії, КЛ «Феофанія»
ПРОБЛЕМА ГЕМОРОЮ У ВАГІТНИХ
Krivoruk M., Tkachenko F., Krivoruk О. The center of diagnostic and interventional endoscopy, CH "Feofaniya" 
THE PROBLEM OF HEMORRHOIDS IN PREGNANT WOMEN
15:00 - 15:20
Марія Онищенко-Дубоу, заступник директора Центру міжнародних медичних послуг Університетської клініки м. Фрайбург, Німеччина
УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА М. ФРАЙБУРГ: ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Marie Onishchenko-Dubou, deputy Director of International Medical Services, University Clinic Freiburg
UNIVERSITY HOSPITAL FREIBURG: THE ORGANIZATION OF TREATMENT AND TELEMEDICINE
15:20 - 15:40
Возняк О.М., керівник Центру Загальної нейрохірургії та нейросудінної патології, доцент кафедри нейрохірургії КМАПО імені П.Л. Шупика
ГІПЕРПРОЛАКТІНЕМІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ РЕПРОДУКТІВНОЇ СИСТЕМИ ЖІНКИ
Vozniak O., General Director of the Center of Neurosurgery and neurovascular pathology, assistant professor of neurosurgery KMAPE P.L. Shupyk
HYPERPROLACTINEMIA AND PATHOLOGY OF REPRODUCTIVE SYSTEM OF WOMEN
15:40 – 16:00
Гандурська О.П.,  к.мед.н., Заслужений лікар України, Заступник головного лікаря КЛ «Феофанія»
МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В СУЧАСНІЙ БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ЛІКАРНІ
Gandurska A., MD, Honored Doctor of Ukraine, deputy chief doctor of CH "Feofaniya" 
METHODS OF IMPLEMENTATION AND QUALITY MANAGEMENT OF MEDICAL CARE IN MODERN MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL
16:00 - 16:20
Міхеєв О. Г., доцент,  Степаненко В.І., професор, д.мед.н., завідувач кафедри дерматовенерології НМУ імені О.О. Богомольця
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕСТЕТИЧНОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ
Mikheev O.. Associate Professor, Stepanenko V., professor, MD, Head of Dermatology and Venereology department, NMU, O.O. Bogomolets
DERMATOLOGICAL ASPECTS OF AESTHETIC GYNECOLOGY
16:20 - 16:40
Ромащенко О.В., професор, д.мед.н., Мельников С.Н., професор, д.мед.н.
Відділ сексології та андрології ДУ «Інститут урології АМН України»
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК КОРЕКЦІЇ ВАГІНАЛЬНОЇ АТРОФІЇ
Romashchenko O., professor, MD, Melnikov S., professor, MD 
Department of Sexology and Andrology SI "Urology Institute of Academy of Medical Sciences of Ukraine" 
CLINICAL CASE. CORRECTION OF VAGINAL ATROPHY
16:40 - 17:00
Строкань А.М., к.мед.н., заступник головного лікаря з лікувальної роботи КЛ «Феофанія»,
Котуза А.С., д.мед.н., професор, Керівник центру науки, медичних  інновацій  та моніторингу КЛ «Феофанія»
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТА В ПРАКТИЦІ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ
Strokan A., PhD, deputy head of CH "Feofaniya", 
Kotuza A., MD, Professor, Head of the center of science, innovation and health monitoring CH "Feofaniya" 
METHODOLOGICAL BASIS FOR PATIENT SAFETY IN THE PRACTICE OF GYNECOLOGIC HOSPITAL
17:00 - 17:20
Гончаренко В.М., к.мед.н., доцент, керівник Центру жіночого здоров'я КЛ «Феофанія»,
Каленська О.В., к.мед.н., керівник патолого-анатомічного відділення КЛ «Феофанія»
НОВІ ПІДХОДИ В ДІАГНОСТІЦІ ТА ЛІКУВАННІ ГІПЕРПЛАСТІЧНІХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
Goncharenko V., MD, PhD, associate professor, Head of the Center for Women's Health, CH "Feofaniya" 
Kalensky O., MD, Head of pathological-anatomical department CH "Feofaniya" 
NEW APPROACHES TO TREATMENT AND DIAGNOSTICS OF HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN FERTILE WOMEN
17:20 - 17:40
Щербак М.А., к.мед.н., клініка сексології та андрології ДУ «Інститут урології АМН України»
РАДОЩІ В БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ. ІНТИМНА ПЛАСТИКА
Shcherbak M., MD, PhD. Sexology and Andrology Clinic, SI "Urology Institute of Medical Sciences of Ukraine"
JOY AT ANY AGE. THE GENITAL PLASTIC
Дістатися до клініки:
Від станції метро "Лук'янівська" автобусом № 496 (19 + 9): який проходить ч / з Севастопольську площу, по Окружній трасі, по вул. Академіка Заболотного. Їхати до кінцевої зупинки. Можна на цей маршрут сісти біля ТЦ "Магелан" (доїхати до ТЦ на метро до ст. "Теремки")
 
Також можна проїхати від зупинки "Виставковий центр" тролейбусом № 11 до кінцевої зупинки, потім пішки 15 хв.