Вы здесь

Вимоги до оформлення тез

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНІ ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Усна доповідь і публікація статті (тез)
 2. Публікація статті (тез)

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали конференції будуть надруковані в журналі «Практична онкологія» Статті і тези будуть опубліковані в окремому номері журналу, присвяченому конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • До друку приймаються статті або тези по тематиці конференції.
 • Статті необхідно оформлювати відповідно до вимог журналу «Практична онкологія» - http://www.mif-ua.com/avtoram .
 • Статтю (тези) надсилати в двох примірниках, обсяг її до 10 с., тез 1–3 с. на електронну пошту akulova@mediamed.com.ua та mediamed@i.ua у форматах *.doc, *.rtf. Тема листа: «Тези конференції – ПІБ» (Контактний номер : 097 067 3905)

Тези оформлюють за тими ж правилами, як статтю, однак вони не мають містити списку літератури.
Статті і тези, оформлені без дотримання наведених правил, реєструватися не будуть. Не схвалені до друку статті не повертаються. В разі змін, що виникли після реєстрації роботи, необхідно сповіс¬тити редакцію окремим листом, підписаним усіма авторами.

При підготовці статті просимо дотримуватися таких вимог:

 • Обов’язкова наявність резюме.
 • Ключові слова української, англійською, російською мовами.
 • Список літератури не більше 15-20 інформаційних джерел.
 • Якщо стаття є оглядом літератури – до 30 джерел.

При підготовці матеріалів тез та статей просимо дотримуватися таких вимог:

 • тези мають відповідати тематиці конференції та базуватися на власних матеріалах;
 • до опублікування приймаються наукові праці, що не друкувалися раніше;
 • обсяг тез: до 3 сторінок машинопису, текст друкується на аркуші паперу розміром А4 (210 x 297 мм), поля: зліва — 3 см, справа — 1 см, зверху і знизу тексту — по 2,5 см; формат друку: Word 2003, шрифт Times New Roman, кегль (розмір шрифта) — 14, інтервал — 1,5, без ручних перенесень.

Мова: українська, російська, англійська.
Без вказування списку літератури.
Оформлення тез та статей здійснюється в такому порядку:

 • назва публікації (жирним шрифтом);
 • прізвище авторів(-а) та ініціали;
 • назва установи (закладу), де виконана робота,  місто, країна;

Текст статті/тез повинен включати:

 • актуальність;
 • мету дослідження;
 • матеріали та методи;
 • результати та обговорення;
 • висновки.

Усі абревіатури у тексті статті повинні мати розшифрування.
Під текстом тез обов’язковими є підписи всіх авторів. Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути опублікованими раніше або спрямованими для публікації в інші видання.

Кінцевий термін прийому статей – 20 Липня 2019 р. Роботи, що не відповідають вимогам або не подані у встановлений термін, не розглядаються.

Матеріали надсилати за адресою:
akulova@mediamed.com.ua
Контактний номер : 097 067 3905
Роботи, що не відповідають вимогам або не подані у встановлений термін, не розглядаються.