Вы здесь

Вимоги до оформлення тез

Тези приймаються до 01 березня 2020 року.
Просимо тези надсилати на адресу: evv1972[at]gmail.com

Вимоги до оформлення тез конференції
При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:
- тези мають відповідати тематиці конференції та базуватися на власних матеріалах;
- до опублікування приймаються наукові праці, що не друкувалися раніше;
- обсяг тез та стендових доповідей: до 3 сторінок машинопису, текст друкується на
аркуші паперу розміром А4 (210 × 297 мм), поля: зліва — 3 см, справа — 1 см, зверху і
знизу — по 2,5 см; формат друку: Word 2003, шрифт Times New Roman, кегль (розмір
шрифта) — 14, інтервал — 1,5, без ручних переносів.
Оформлення тез та стендових доповідей здійснюється в такому порядку:

  •  прізвище автора(-ів) та ініціали;
  •  назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
  •  назва публікації (жирним шрифтом).

Зразок:
П.Т. Глушко, О.В. Семенов
Національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
Противірусна терапія хронічних вірусних мікст-гепатитів

Текст тез повинен включати:

  •  актуальність;
  •  мету дослідження;
  •  матеріали та методи;
  •  результати та обговорення;
  •  висновки.

Усі абревіатури у тексті статті повинні мати розшифрування.
Додати супровідний лист установи з рекомендацією до друку і підписом керівника. Під
текстом тез обов’язковими є підписи всіх авторів. Роботи, подані для участі у
конференції, не повинні бути опублікованими раніше або поданими для публікації в інші
видання.